projekt nr 8

8. Utwardzenie - wykonanie ciągu jezdnego dwuśladowego wzdłuż ulicy Bałtyckiej


Skrócony opis

Utwardzenie - wykonanie ciągu jezdnego dwuśladowego wzdłuż ulicy Bałtyckiej

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest utwardzenie płytami YOMBO 140-metrowego odcinka ciągu komunikacyjnego (dwuśladowego) wzdłuż ulicy Bałtyckiej w Malborku od skrzyżowania z ul. Jana Kostki do skrzyżowania z ul. Jana Wejhera. Jest to ulica położona w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego na Wielbarku i jako jedyna ulica w tej dzielnicy miasta nie posiada utwardzonej drogi dojazdowej. Przy ul. Bałtyckiej znajdują się dwa zakłady produkcyjne zajmujące się kamieniarstwem, powstają także nowe domy jednorodzinne, teren posiada predyspozycje rozwojowe ze względu na położenie w sąsiedztwie ulicy kolejnych działek pod zabudowę mieszkalno - usługową. poprawa infrastruktury drogowej w tym obrębie jest niezbędna nie tylko z powodu poprawy jakości życia mieszkańców i przedsiębiorców ale również ze względów estetycznych.
Na przełomie miesięcy październik-listopad w sąsiedztwie Święta Zmarłych rokrocznie z terenu tego korzysta kilkaset osób, które parkują samochody, prowadzą handel obwoźny, w znaczny sposób dewastując ulicę. Następstwa tego są uciążliwe dla mieszkańców przez kolejne miesiące. Zarówno mieszkańcy jak i klienci pobliskich zakładów kamieniarskich "toną w błocie" a dojazd do posesji przez rozjeżdżoną drogę graniczy z cudem. Nasz projekt jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy w znaczny sposób jest w stanie wpłynąć na poprawę jakości życia w tym obrębie.
Koszt realizacji na podstawie kosztorysu inwestorskiego:
Nawierzchnia z płyt wielootworowych - wykonanie koryta 1.759,80 zł
Nawierzchnia z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 1.906,80 zł
Nawierzchnia z płyt wielootworowych (płyta o powierzchni do 1 m2 - budowa - 19.810,00 zł
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 23.746,60 zł
Podatek VAT 5.399,62 zł
Ogółem wartość 28.876,22 zł

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

28.876,22 zł

Nie wniesiono uwag