projekt nr 4

4. Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4


Zdjęcie do projektu Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4

Skrócony opis

Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4

Opis projektu

Wykonanie 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 3,5 t o wymiarach: 10 m x 5m.
1. Usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem - 7,5 m³  
2. Roboty ziemne z przewozem gruntu na odległość do 10 m - 7,5 m2
3. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 15 mb  
4. Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie - 50 m2  
5. Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 15 mb  
6. Wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża betonowe - 25 mb  
7. Montaż krawężników betonowych wystających na podsypce cementowo-piaskowej - 15 mb  
8. Montaż obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (zamknięcie miejsc postojowych na styku drogi wewnętrznej) - 10 mb  
9. Podbudowa z kruszywa łamanego - 50 m2
10. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 50 m2  
11. Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej gr. 8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą piaskowo-cementową - 50 m2  
12 Oznakowanie poziome miejsc postojowych farbą drogową (oddzielenie granic miejsc postojowych) - 1 m2  
13. Wywóz ziemi samochodem samowyładowczym - 7,5 m³  

Ilość miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta a w tym przed budynkiem jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb mieszkańców. Teren na którym proponuję dobudowanie do istniejących miejsc postojowych 4 dodatkowych stanowisk przed budynkiem ul. Kotarbińskiego 4 niewątpliwie poprawi funkcjonalność i zwiększy możliwość parkowania pojazdów mieszkańców przed budynkiem a także osób które codziennie korzystają z pobliskiej placówki pocztowej. Mieszkańcy pozbędą się kłopotu parkowania w miejscach przypadkowych, w tym na terenach zielonych, trawnikach co poprawi również wizerunek miasta a także zwiększy komfort życia mieszkańców. Proponowana lokalizacja budowy 4 miejsc postojowych dla pojazdów jest jedynym możliwym miejscem rozbudowy istniejących miejsc postojowych przed budynkiem na należącym do miasta przyległym terenie (Wspólnota Mieszkaniowa nie dysponuje terenem na którym byłaby możliwość budowa miejsc postojowych). Cztery dodatkowe miejsca postojowe zwiększą bezpieczeństwo ruchu na drodze wewnętrznej a także mieszkańcy bloku unikną częstych sporów z mieszkańcami budynku przy ul. Kotarbińskiego 2 dotyczących zajmowania miejsc przed „ich” budynkiem, które są główną „kością niezgody” pomiędzy mieszkańcami.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

11.000 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki