projekt nr 8

8. Park kieszonkowy „Południe” - etap II


Skrócony opis

Rozbudowa i doposażenie w infrastrukturę „Parku kieszonkowego POŁUDNIE”

Opis projektu

Celem zgłoszonego działania jest rozbudowa i doposażenie w infrastrukturę „Parku kieszonkowego POŁUDNIE” w obszarze działki 16/357 w Malborku. Teren zieleni będący przedmiotem projektu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych TBS, placu zabaw oraz zabudowy wielorodzinnej na osiedlu „Kolorowe 2”.

Uporządkowanie pozostałego terenu, nasadzenie drzew, zastosowanie elementów żywej i małej architektury urozmaici krajobraz i pozwoli okolicznym mieszkańcom na kontakt z przyrodą, ale również na zintegrowanie się ze sobą. Ponadto dodatkowe nasadzenia wpłyną na wzrost bioróżnorodności gatunkowej, wzbogacając cały miejski ekosystem. Zieleń łagodzi twardą strukturę miejskiego krajobrazu, stwarza kameralność i oddziela od przestrzeni publicznej.

W ramach rozbudowy "Parku kieszonkowego POŁUDNIE" na pozostałej części niezagospodarowanego terenu (ok 1200 m2) planuje się:

1. Niwelację  terenu (w tym: przekopanie gruntu, wywóz nieczystości, transporty materiałów roślinnych, budowlanych)
2. Prace związane z wykonaniem trawników
3. Prace związane z wykonaniem nasadzeń (drzewa liściaste, iglaste)
4. Zastosowanie elementów "żywej architektury" – tunel z wikliny
5. Zamontowanie elementów architektonicznych (ławki parkowe, kosze na odpady, pojemniki na odchody zwierzęce, stojaki rowerowe)
6. Prace związane z wykonaniem nawierzchni ścieżek spacerowych

Dodatkowo planuje się oświetlenie całego parku.


Efekty realizacji zadania:
- wzbogacenie ekosystemu miejskiego
- zwiększenie atrakcyjności okolicy
- podniesienie walorów estetycznych silnie zurbanizowanego osiedla
- nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych
- integracja społeczeństwa


Wymierną korzyścią rozbudowy "Parku kieszonkowego POŁUDNIE” jest także podniesienie jakości przestrzeni, standardu mieszkaniowego oraz wartości okolicy.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

115 000 zł brutto