projekt nr 8

8. Park kieszonkowy „Południe” - etap II


Skrócony opis

Rozbudowa i doposażenie w infrastrukturę „Parku kieszonkowego POŁUDNIE”

Opis projektu

Celem zgłoszonego działania jest rozbudowa i doposażenie w infrastrukturę „Parku kieszonkowego POŁUDNIE” w obszarze działki 16/357 w Malborku. Teren zieleni będący przedmiotem projektu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych TBS, placu zabaw oraz zabudowy wielorodzinnej na osiedlu „Kolorowe 2”.

Uporządkowanie pozostałego terenu, nasadzenie drzew, zastosowanie elementów żywej i małej architektury urozmaici krajobraz i pozwoli okolicznym mieszkańcom na kontakt z przyrodą, ale również na zintegrowanie się ze sobą. Ponadto dodatkowe nasadzenia wpłyną na wzrost bioróżnorodności gatunkowej, wzbogacając cały miejski ekosystem. Zieleń łagodzi twardą strukturę miejskiego krajobrazu, stwarza kameralność i oddziela od przestrzeni publicznej.

W ramach rozbudowy "Parku kieszonkowego POŁUDNIE" na pozostałej części niezagospodarowanego terenu (ok 1200 m2) planuje się:

1. Niwelację  terenu (w tym: przekopanie gruntu, wywóz nieczystości, transporty materiałów roślinnych, budowlanych)
2. Prace związane z wykonaniem trawników
3. Prace związane z wykonaniem nasadzeń (drzewa liściaste, iglaste)
4. Zastosowanie elementów "żywej architektury" – tunel z wikliny
5. Zamontowanie elementów architektonicznych (ławki parkowe, kosze na odpady, pojemniki na odchody zwierzęce, stojaki rowerowe)
6. Prace związane z wykonaniem nawierzchni ścieżek spacerowych

Dodatkowo planuje się oświetlenie całego parku.


Efekty realizacji zadania:
- wzbogacenie ekosystemu miejskiego
- zwiększenie atrakcyjności okolicy
- podniesienie walorów estetycznych silnie zurbanizowanego osiedla
- nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych
- integracja społeczeństwa


Wymierną korzyścią rozbudowy "Parku kieszonkowego POŁUDNIE” jest także podniesienie jakości przestrzeni, standardu mieszkaniowego oraz wartości okolicy.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

115 000 zł brutto

Zespół zaakceptował wniosek.