projekt nr 15

15. Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego.


Skrócony opis

Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP3 ul. Hadyny.

Opis projektu

Zadanie, które chcemy zrealizować mieści się w obydwu zakresach tematycznych, zarówno budowa i modernizacja, a także działanie o charakterze prospołecznym i sportowym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców naszego miasta.
Ze względu na budowę sali gimnastycznej w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych w okresie wakacji wykonanie zadania o które zabiegamy znacznie ułatwi dostęp do sprzętu ciężkiego, który jest niezbędny do wykonania robót ziemnych. Szacujemy, że wykonanie zadania realizowane będzie właśnie w okresie wakacyjnym i nie powinno przekroczyć okresu dwóch miesięcy. Teren na którym znajduje się boisko ma osobny wjazd, który nie przeszkadza w realizacji projektu budowy hali gimnastycznej.
Stowarzyszenie Nasz Wielbark zakupiło  sztuczną trawę ok. 2000m2, która jest już na terenie szkoły i czeka na realizację zadania, o które zabiegamy. W naszej dzielnicy jest tylko jedno boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, które jest oblegane przez starszą młodzież i osoby dorosłe, co znacznie uniemożliwia korzystanie z niego dzieciakom w wieku szkolnym.
Zadanie dotyczy modernizacji i dokończenia wcześniej rozpoczętej inwestycji kompleksu boisk sportowych wielofunkcyjnych dla wszystkich mieszkańców Malborka, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik":
- prace ziemne
- zakup piasku, kamienia, miał kamienny
- prace związane z utwardzaniem tłucznia
- zakup i osadzanie obrzeży, beton
- ułożenie sztucznej trawy i wraz z gumą oraz przeczesanie
- ułożenie kostki doprowadzającej do boiska (opcjonalnie w przypadku gdy inwestycja nie przekroczy kwoty dotacji).
Atutem zadania, na który ubiegamy się o dofinansowanie jest wkład własny w postaci sztucznej trawy (1860m2) o wartości ok. 200 tys. złotych z demontażu sztucznej murawy z boiska Arki Gdynia w bardzo dobrym stanie technicznym. Boisko będzie wykorzystywane przez uczniów SP3 na zajęcia szkolne i pozalekcyjne a także udostępniane nieodpłatnie dla mieszkańców Malborka jako boisko ogólnodostępne.
Szkoła nie posiada obiektu sportowego, na którym uczniowie mogliby ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego dlatego też zadanie, które chcemy zrealizować jest niezbędne z punktu widzenia społeczności szkolnej.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

200.000 zł

Zespół zaakceptował wniosek.

Załączniki

wniosek.pdf